خورشیدی / معرفی دفتر انرژی خورشیدی

دفتر انرژی خورشیدی متولی توسعه کاربرد فن آوری انرژی خورشیدی بعنوان یک منبع انرژی پاک، مطمئن و قابل اعتماد برای کشور می باشد و برنامه های این دفتر بر توسعه سیستمهای خورشیدی قابل رقابت و ارزان در جهت کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی، بهبود کیفیت هوا و کاهش تولید گازهای گلخانه ای متمرکز می باشد.
رشد صنعت انرژی خورشیدی در کشور با عث رونق اقتصادی از طریق ایجاد شغلهای جدید در تولید و نصب و نگهداری سیستمهای انرژی خورشیدی خواهد شد.
در این راستا این دفتر با ایجاد سه گروه تخصصی به شرح ذیل ضمن مطالعه و آگاهی از جدیدترین پیشرفتهای صورت گرفته در زمینه استفاده از انرژی خورشیدی با اجرای پروژه های پایلوت به بررسی و ارزیابی کارایی این سیستمها جهت برنامه ریزی در کشور می پردازد:
  1- گروه مطالعات و ارزِیابی فن آوریهای انرژی خورشیدی
در این گروه برنامه ها و پروژه های کشورهای پیشرو در زمینه انرژی خورشیدی مطالعه شده و ضمن ارزیابی این برنامه ها به تدوین برنامه های دفتر انرژی خورشیدی می پردازد. در این راستا با تعریف پروژه های تحقیقاتی و مطالعاتی زمینه لازم جهت تصمیم گیری ایجاد می گردد.
  2- گروه کاربردهای نیروگاهی
این گروه با تعریف و اجرای پروژه های پایلوت نیروگاهی زمینه سرمایه گذاری و فعالیت بخش خصوصی را در صنعت نیروگاهی خورشیدی فراهم نموده و با اتکابه متخصصین داخل کشور دانش طراحی و ساخت نیروگاه های خورشیدی را ایجاد و توسعه می دهد.
 
  3- گروه کاربردهای غیر نیروگاهی
 ساخت و اجرا و توسعه کلیه سیستمهای انرژی خورشیدی به غیر از نیروگاههای خورشیدی از قبیل. آب گرمکن های خورشیدی، آب شیرین کنهای خورشیدی، کلیه سیستمهایی سرمایش و گرمایش در در شرح وظایف این گروه قرار می گیرد .